De Eikenhorst

Privacy verklaring

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de De Eikenhorst ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Vakantiehuis “De Eikenhorst”, KvK 64853438 (hierna: “De Eikenhorst”).

De informatie vertelt hoe we omgaan met jouw gegevens en welke cookies worden gebruikt.

Door het verstrekken van persoonsgegevens op deze website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er  mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. De Eikenhorst leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. De Eikenhorst stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is De Eikenhorst.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

2.1.1. Categorie 1, zonder registratie: jouw IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen;

2.1.2. Categorie 2: jouw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel jouw profielafbeelding);

2.1.3. Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: jouw e-mailadres;

2.1.4. Categorie 4: via cookies

2.1.5. Categorie 5: jouw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2. De Eikenhorst kan gegevens van jou op verschillende manieren krijgen:

2.2.1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

2.2.2. tijdens jouw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 

3.1. Algemene doeleinden:
De Eikenhorst zal de bij je vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

3.1.1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van onze De Eikenhorst om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

3.1.2. Categorie 2: het beheer van jouw account op deze website met het oog op het gebruik van onze De Eikenhorst en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door je werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

3.1.3. Categorie 3: het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

3.1.4. Categorie 4: cookies (zie artikel 8);

3.1.5. Categorie 5: de levering en facturatie van door je bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door je gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2 Direct marketing:
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan De Eikenhorst jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot De Eikenhorst, haar producten en/of diensten. De Eikenhorst kan de door je verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door De Eikenhorst bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van De Eikenhorst, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien De Eikenhorst failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van De Eikenhorst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
De Eikenhorst zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat De Eikenhorst jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
De Eikenhorst zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

3.4 Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat De Eikenhorst jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Eikenhorst zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de De Eikenhorst en jou.

Artikel 5 – Jouw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan De Eikenhorst. Daarnaast heeft je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 
Daarnaast heeft je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft je geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschikt je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van jouw rechten: Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail of per post naar De Eikenhorst of door gebruik te maken van het contactformulier op de website, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Privacycommissie. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Jouw persoonsgegevens, kunt je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan De Eikenhorst aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van Jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van De Eikenhorst en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten.

8.3. Soorten cookies
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. 
De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

8.3.1. Functionele cookies. Deze zijn nodig voor een correcte werking van de website.

8.3.2. Niet-functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen van het gebruik van de website.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals de Google Analytics cookies.

8.4. Jouw toestemming
Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Bij doorgaan van het bezoek gaat je akkoord met het gebruik van de cookies.
Je kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.
Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Team Eikenhorst

info@eikenhorst.nl